ypaward-logo
 
 
 
專業評審

強大評審團將根據下列準則對品牌進行評選:
> 品牌成長故事
> 品牌策略與管理
> 產品/服務之市場競爭優勢
> 品牌與客戶之間的互動
> 廣告媒體策略
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“專業評審將稍後公怖”